End User License Agreement

DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM. JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABYSTE ZKONTROLOVALI, ŽE ZAKOUPUJETE SOFTWARE FoneLab A ŽE JSTE BYLI REGISTROVÁNI JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL PRO ÚČELY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM FoneLab. POKUD NEJSTE REGISTROVÁNI JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL, NEMÁTE ŽÁDNOU LICENCE K POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU A OMEZENÁ ZÁRUKA V TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ S KONCOVÝM UŽIVATELEM SE NEVZTAHUJE.

Stažením softwaru FoneLab z této stránky souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s takovými podmínkami nesouhlasíte, software nestahujte. Podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem doprovázející konkrétní soubor softwaru při instalaci nebo stažení softwaru nahradí podmínky uvedené níže. Toto je právní dohoda mezi vámi, koncovým uživatelem, a FoneLab Studio, vývojářem programu („FoneLab“), týkající se vašeho používání produktů FoneLab („Software“).

LICENCE PRODUKTU SOFTWARU

SOFTWAROVÝ PRODUKT společnosti FoneLab je chráněn zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. SOFTWAROVÝ PRODUKT je licencován, není prodáván.

1. UDĚLENÍ LICENCE.

Tato smlouva EULA vám poskytuje následující práva týkající se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU:

FoneLab vám uděluje individuální, osobní, nevýhradní licenci k instalaci a aktivaci Softwaru pouze na jednom počítači pro vaše osobní a nekomerční použití. Software nesmíte zpřístupňovat v síti ani jej jakýmkoli způsobem poskytovat více uživatelům, pokud jste si nejprve nezakoupili od FoneLab alespoň MULTI-USER licenci.

2. COPYRIGHT

Veškerý titul a autorská práva k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (včetně, ale bez omezení na jakékoli obrázky, fotografie, animace, video, zvuk, hudbu a text začleněné do SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), doprovodné tištěné materiály a jakékoli kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU jsou ve vlastnictví FoneLab nebo jeho dodavatelů. SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn autorským zákonem a ustanoveními mezinárodních smluv. Proto musíte se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM zacházet jako s jakýmkoli jiným materiálem chráněným autorským právem.

3. OMEZENÍ

- FoneLab respektuje práva umělců a filmových společností a správné používání SOFTWARU tato práva neporušuje. Nemůžete kopírovat DVD za účelem prodeje nebo rozdávání kopií nebo pro jakékoli komerční účely.

- FoneLab odrazuje od jakéhokoli pokusu o kopírování vypůjčených DVD. Vytváření kopie DVD pro většinu jiných účelů, než je vaše osobní použití, je nezákonné. FoneLab respektuje práva umělců a filmových společností a žádá vás, abyste učinili totéž.

- Použití SOFTWARE vytvoří záložní kopie DVD. Kopie bude archivní záložní kopií DVD, vytvořeného výhradně pro soukromé a osobní použití vlastníka DVD, z něhož byla vytvořena. Federální zákony o autorských právech zakazují neoprávněnou reprodukci, distribuci nebo výstavu materiálů chráněných autorskými právy, které jsou obsaženy v archivní záložní kopii. Další prodej, reprodukce, distribuce nebo komerční využití archivní záložní kopie je přísně zakázáno. Žádáme Vás, abyste respektovali práva držitelů autorských práv.

4. POPIS JINÝCH PRÁV A OMEZENÍ.

- Omezení reverzního inženýrství, dekompilace a demontáže.

Nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat části kódu předmětu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, s výjimkou a pouze v rozsahu, v jakém je taková činnost výslovně povolena příslušným zákonem bez ohledu na toto omezení.

- COVER CD.

Reprodukce a distribuce softwaru FoneLab (pouze zkušební kopie) na různých obalech CD vydávaných přidruženými časopisy je povolena. Kopii časopisu s CD je však nutné zaslat do FoneLab Studio.

- TERM

Tato licence je platná do ukončení. Můžete jej kdykoli ukončit zničením Softwaru spolu se všemi jeho kopiemi. Tato licence bude rovněž ukončena, pokud nedodržíte podmínky uvedené v této smlouvě. Po takovém ukončení souhlasíte se zničením Softwaru spolu se všemi jeho kopiemi.

ŽÁDNÉ ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace a dokumenty poskytované na této webové stránce jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruky jakéhokoli druhu, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně omezujících záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. FoneLab vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby na této webové stránce zahrnul přesné a aktuální informace; neposkytuje však žádné záruky ani prohlášení ohledně jeho přesnosti nebo úplnosti. Společnost FoneLab pravidelně bez upozornění přidává, mění, vylepšuje nebo aktualizuje informace a dokumenty na této webové stránce. FoneLab nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu našich webových stránek. Používání této webové stránky je na vaše vlastní riziko. Za žádných okolností a podle žádné právní teorie nebude FoneLab ani žádná jiná strana podílející se na vytváření, výrobě nebo doručování obsahu této webové stránky odpovědná vám nebo jakékoli jiné osobě za jakékoli nepřímé, přímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vyplývající z váš přístup k této webové stránce nebo její používání.

RŮZNÉ

1. FoneLab vám nedovoluje používat náš SOFTWAROVÝ PRODUKT k ničemu, co porušuje místní zákony. Pokud použijete náš SOFTWAROVÝ PRODUKT k nezákonné činnosti, následný výsledek bude na vaši vlastní odpovědnost. Pokud s tímto bodem nesouhlasíte, neinstalujte a/nebo nepoužívejte SOFTWAROVÝ PRODUKT.

2. Konečný výklad je ponechán na našem uvážení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy EULA nebo chcete-li nás kontaktovat z jakéhokoli důvodu, napište nám support@fonelab.com.